Çalışan Adayları Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, LENTATEK Uzay Havacılık ve Teknoloji Anonim Şirketi (Şirket) iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Çalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde işlenmektedir.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

- Kimlik bilgileri

- İletişim bilgileri

- Mesleki deneyim bilgileri

- Eğitim bilgileri

- İnsan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

- Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Çalışan adaylarından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, yukarıdaki amaçlara uygun olarak onayınız olması halinde Zorlu Holding ile, hukuki uyuşmazlık olması halinde ise yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.    

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel veriler, çalışan adaylarından iş başvuruları sırasında internet sitesi, e-posta, başvuru formu yolu ile elektronik veya fiziki ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollar ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirketimiz, doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verilerinizi saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler Ve Taahhütler

 Şirketimiz,

 • kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve
 • kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirketimiz, hakkınızda elde ettiği kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

Web-sitemiz üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirketimiz, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi mevzuata Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, yazılı bir şekilde Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Titanyum Blok No:17/B ODTÜ/Teknokent 06800 Ankara adresine yazılı olarak, lentatek@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimiz’e daha önceden bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile KVKK@lentakek.com adresine iletilmesi halinde en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KVK BAŞVURU FORMU

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.